MOL-MED

O projekcie

logo IKiFP logo IF logo UJ logo CM UJ
Koordynator w IKiFP PAN
prof. dr hab. Małgorzata Witko
Koordynator w Instytucie Farmakologii PAN
dr hab. Agnieszka Basta-Kaim
Koordynator na Wydziale Chemii UJ
dr hab. Wojciech Macyk
Koordynator w Collegium Medicum UJ
prof. dr hab. n. med Agnieszka Słowik
Instytut Katalizy i Fizykochemii  Powierzchni im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
ul. Niezapominajek 8,
30-239 Kraków,
tel.: +48 12 6395 101
Instytut Farmakologii PAN
ul. Smętna 12,
31-343 Kraków,
tel.:+48 12 662 32 20
Wydział Chemii UJ
ul. Ingardena 3,
30-060 Kraków,
tel.: +48 12 663 22 22
Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ
ul. Św. Anny 5
31-008 Kraków,
tel.: +48 12 422 54 44

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” (MOL-MED) mają charakter środowiskowy i prowadzone są w ramach partnerskich umów przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Studia realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet. IV, „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia Doktoranckie MOL-MED umożliwiają kształcenie doktorantów w  dziedzinie: chemii, zaawansowanych materiałów, nanotechnologii, (bio)katalizy, chemii leków, farmakologii oraz  medycyny.

W zakresie studiów doktoranckich projekt MOL-MED skierowany jest do absolwentów szkół wyższych na wydziałach: ścisłych, przyrodniczych, medycznych i im pokrewnych, wykazujących zainteresowania pracą naukowo-badawczą i przejawiających odpowiednie predyspozycje w tym kierunku. Kandydaci powinni się charakteryzować  znaczną aktywnością i inicjatywą oraz wysokim potencjałem twórczym.

W zakresie kształcenia kadry akademickiej projekt skierowany jest do pracowników jednostek partnerskich uczestniczących w projekcie.

Okres realizacji projektu: 01.10.2010 – 31.12.2015

Terminy rekrutacji doktorantów: wrzesień 2011 (23 miejsca)

Wysokość stypendium doktoranckiego: 3000 zł.

Człowiek – najlepsza inwestycja!

program kapitał ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.