INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN NA ZDROWIE LUDZI I ŚRODOWISKO

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące prowadzona w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN nie miała wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.