Change your cover photo
Change your cover photo
prof. dr hab.jan.zawala@ikifp.edu.pl+48 12 6395 103Deputy Director for Research203Oddziaływania międzyfazowe w układach zdyspergowanych
This user account status is Approved
prof. dr hab.jan.zawala@ikifp.edu.pl+48 12 6395 103Deputy Director for Research203Oddziaływania międzyfazowe w układach zdyspergowanych

This user has not added any information to their profile yet.

https://orcid.org/0000-0003-4542-2226

EDUKACJA

 • tytuł profesora (2024) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
 • habilitacja (2016) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Tytuł rozprawy: "Rola dynamiki ruchu i nanostruktur powierzchniowych w stabilności filmów ciekłych w warunkach dynamicznych - model i eksperyment.
 • doktorat (2008) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk. Tytuł pracy: "Formation and rupture of liquid films formed at various interfaces by the colliding bubble"
 • magisterium (2004) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł pracy: "Analiza pierwiastkowa mikrookruchów szkła dla potrzeb ekspertyzy kryminalistycznej"

STAŻE ZAGRANICZNE

 • 2021/2022: USA, Wydział Inżynierii Chemicznej, Uniwersytet Stanforda - Visiting Researcher w ramach programu im. Bekkera (NAWA, 8 miesięcy)
 • 2012/2013: Belgia, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Liege (GRASP) staż podoktorski w ramach programu MNiSzW "Mobilność Plus" (1 rok)
 • 2011/2012: Kanada, Visiting Fellow in Canadian Laboratories – staż podoktorski w CanmetENERGY w Devon (Edmonton, Alberta) (1 rok)

INNE:

 • Kierownik 10 projektów badawczych finansowanych w latach 2010 - 2017 przez NCN, MNiSW, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego
 • Projekty obecnie realizowane:
  • Sonata-BIS 10 (2020/38/E/ST8/00173) "Synergistyczne efekty mieszanych roztworów bio-surfaktantów w stabilności filmów ciekłych w warunkach dynamicznych - badania podstawowe o potencjale aplikacyjnym we flotacyjnym procesie separacji" - źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, rola w projekcie: kierownik
  • OPUS-21 (2021/43/B/ST8/00053) "Opracowanie podstaw szybkiej i taniej fizykochemicznej metody detekcji zanieczyszczeń wody, opartej na monitorowaniu dynamicznych właściwości powierzchni międzyfazowej ciecz/gaz", rola w projekcie: kierownik
 • Review Editor - Physical Chemistry and Chemical Physics (Frontiers)
 • Associate Editor-in-Chief - Physicochemical Problems of Mineral Processing (PPMP)
 • Section Editor - Minerals Journal (MDPI)
 • Section Board Member - Processes (MDPI)

https://orcid.org/0000-0003-4542-2226

EDUCATION:

 • Professor (2024) in chemical sciences
 • D.Sc. (2016) Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland. Thesis title: "Role of motion dynamics and surface nanostructures in stability of liquid films under dynamic conditions - model and experiment"
 • Ph.D. (2008) Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland. Thesis title: "Formation and rupture of liquid films formed at various interfaces by the colliding bubble" (in English)
 • M.Sc. (2004) Jagiellonian University (UJ), Faculty of Chemistry, Krakow, Poland. Thesis title: "Elemental analysis of small glass fragments for forensic expertise" (in Polish)

POSTDOCS:

 • 2021/2022: USA, Visiting Researcher, Department of Chemical Engineering, Stanford University (in the framework of the NAWA Bekker program, 8 months)
 • 2012/2013: Belgium, Liege University, Department of Physics (GRASP), postdoc in the "Mobilność Plus" framework (1 year)
 • 2011/2012: Canada, Visiting Fellow in Canadian Laboratories in CanmetENERGY, Devon (Edmonton, Alberta, 1 year)

OTHERS:

 • Principal investigator in 10 research projects founded by National Science Centre, Ministry of Science and Higher Education, Malopolska Regional Development Agency (in the years 2010 - 2021)
 • Several bilateral projects (Belgium, Bulgaria, Czech Republic)
 • Current Projects:
  • SONATA-BIS 10 (2020/38/E/ST8/00173) "Synergistic effect of mixed biosurfactants solutions in stability of liquid films under dynamic conditions - fundamental research with practical importance in flotation separation process", source: National Science Centre, role: Principal Investigator
  • OPUS-21 (2021/43/B/ST8/00053) "Elaboration of fundamentals of simple and swift physicochemical method of detection of water quality, based on monitoring of dynamic properties of liquid/gas interfaces", role: Principal Investigator
 • Review Editor - Physical Chemistry and Chemical Physics (Frontiers)
 • Associate Editor - Physicochemical Problems of Mineral Processing (PPMP)
 • Section Editor - Minerals Journal (MDPI)
 • Editorial Board Member - Processes (MDPI)