Staże

W Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN istnieje możliwość odbycia krótkich (2-3 tygodniowych) oraz dłuższych (kilkumiesięcznych) praktyk badawczych i stażów zawodowych w dziedzinach, w których specjalizuje się Instytut. Zainteresowane osoby powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z kierownikiem grupy, w której zamierzają odbyć praktykę w celu ustalenia programu praktyki oraz jej terminu. Uzyskanie zgody kierownika grupy jest parametrem niezbędnym do odbycia praktyki w Instytucie. Osoby, które są studentami, są ponadto zobowiązane do przedstawienia stosownego skierowania na praktykę ze swojego dziekanatu.

Istnieje także możliwość aplikowania o staże/szkolenia/praktyki w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz programów ogłaszanych przez Komisję Europejską.

Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Celem programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym osób pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej finansuje projekty uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze. Projekty te muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom

Program im. Ulama

Program umożliwia pobyt zagranicznych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, w polskich jednostkach naukowych.
W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Program Polskie Powroty

Program Polskie Powroty umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

Program kierowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Erasmus+

Program Erasmus+ skierowany jest do prywatnych i publicznych (państwowych) szkół wyższych. Program wspiera finansowo wyjazdy studentów i pracowników w celach edukacyjnych do innych instytucji posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Np. studenci mogą wyjeżdżać na praktykę do małych, średnich i większych przedsiębiorstw, a pracownicy na szkolenia do instytucji kształcących. Mobilności studentów(praktyki- 2-3 miesiące) i pracowników(szkolenia- 5/10 dni)) są możliwe do instytucji zlokalizowanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i do dodatkowych krajów takich jak Norwegia, Lichtenstein, Islandia, Turcja, Republika Macedonii i Serbia. Te kraje w nomenklaturze programu Erasmus+ noszą nazwę Państwa trzecie stowarzyszone z Programem. Program Erasmus+ finansuje również wyjazdy (mobilności) studentów i pracowników do innych krajów – do tzw. Państw trzecich niestowarzyszonech z Programem.

Czas trwania: 2021 – 2027 (2027/2028 – ostatni rok akademicki objęty programem). 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne na stronie: https://erasmusplus.org.pl

Program MSCA – Działania Marii Skłodowskiej-Curie

Program wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom naukowym zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych.
Podstawowym wymogiem programu jest międzynarodowa mobilność naukowców.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions