Prace magisterskie

W Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN istnieje możliwość wykonywania prac magisterskich związanych z tematyką badawczą Instytutu. Zapewniamy ją studentom wszystkich uczelni wyższych, w szczególności z Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego, z którymi to jednostkami mamy podpisane porozumienie o współpracy.

Propozycje prac

 • Enancjoselektywna redukcja steroidów przez ene-reduktazy – promotor dr hab. Maciej Szaleniec prof. IKiFP PAN
 • Mechanizmu reakcji syntazy benzoilobursztynianowej – modelowanie metodami dynamiki molekularnej oraz QM:MM – promotor dr hab. Maciej Szaleniec, prof. IKiFP PAN
 • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do bakteryjnego bioplastiku – polihydroksymaślanu – promotor dr Maciej Guzik
 • Biotechnologiczna konwersja oleju roślinnego do bakteryjnego bioplastiku – połączenie procesu enzymatycznej hydrolizy i fermentacji – promotor dr Maciej Guzik
 • Chemo-biotechnologiczny proces konwersji oleju roślinnego do bioplastiku – promotor dr Maciej Guzik
 • Enancjoselektywna redukcja wiązania C=C w związkach steroidowych z zastosowaniem FAD-zależnej reduktazy bakteryjnej – promotor dr Agnieszka Wojtkiewicz
 • Specyficzność substratowa bakteryjnych dehydrogenaz 3-ketosteroidowych – promotor dr Agnieszka Wojtkiewicz
 • Obliczenia kwantowo-chemiczne struktury heteropolikwasów – promotor dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN
 • Immobilizacja dehydrogenazy Δ1-ketosteroidowej – praca inżynierska – promotor dr Mateusz Tataruch
 • Modelowanie procesów adsorpcji białek na powierzchni ciał stałych metodami dynamiki molekularnej – promotor dr hab. Jakub Barbasz
 • Spektroskopia sił jako metoda badania właściwości mechanicznych w skali mikro i nano – promotor dr hab. Jakub Barbasz
 • Stabilność konformacyjna korony białkowej na powierzchni nanocząstek – promotor prof.  dr hab. inż. Barbara Jachimska (praca będzie realizowana w ramach projektu NCN OPUS 21, NAWA Canaletto)
 • Biopolimery jako nośniki cząstek aktywnych biologicznie – promotor prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska, (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS 21)
 • Nanocząsteczki polimerowe jako sterowane nośniki leków – promotor prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska,  (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS 21)
 • Samoorganizacja układów białkowych na granicy międzyfazowej – promotor prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska, (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS 21, NAWA Canaletto)
 • Aspekty stabilności konformacyjnej białek w kontekście chorób neurodegeneracyjnych – promotor prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS 21)
 • Projektowanie warstw receptorowych biosensorów optycznych -promotor prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska (praca będzie realizowana w ramach projektu OPUS 21)
 • Badanie wpływu pH na strukturę kompleksów polipeptydów metodami dynamiki molekularnej – promotor dr inż. Piotr Batys
 • Znaczenie składu rozpuszczalnika w zjawisku kondensacji przeciw-jonów w roztworach polielektrolitów – promotor dr inż. Piotr Batys
 • Wpływ biofunkcjonalizacji nanocząstek srebra aminotiolami niskocząsteczkowymi na procesy ich utleniającego roztwarzania – promotor dr Magdalena Oćwieja
 • Właściwości plazmoniczne wielowarstw nanocząstek srebra i złota osadzonych na krzemie – promotor dr Magdalena Oćwieja
 • Wpływ niskocząsteczkowych stabilizatorów organicznych na stabilność fluorescencyjnych nanocząstek złota zdyspergowanych w suspensjach o kontrolowanym pH i sile jonowej – promotor dr Magdalena Oćwieja