Badania statutowe

Materiały i procesy katalityczne dla zrównoważonego rozwoju

 1. Badania doświadczalne i obliczeniowe nad wybranymi enzymami o potencjale aplikacyjnym
  (prof. T. Borowski)
 2. Biopolimery bakteryjne jako źródło hydroksykwasów do zastosowania jako komponenty typu HBD do wytwarzania cieczy głęboko eutektycznych (DES) (dr hab. Guzik, prof. IKiFP PAN)
 3. Nowe perokso- oraz poliokso- związki Mo(VI), W(VI) i V(V). Synteza, badania strukturalne i zastosowania w procesach utleniania (prof. W. Łasocha)
 4. Azotek boru jako katalizator i nośnik fazy aktywnej (dr hab. D. Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN)

Fizykochemia powierzchni i nanostruktur materii miękkiej

 1. Fluorescenycjne monowarstwy nanoklastrów metali o kontrolowanej strukturze oraz właściwościach elektrokinetycznych otrzymywane na powierzchni nośników koloidalnych (dr hab. M. Oćwieja, prof. IKiFP PAN)
 2. Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne układów “bio” (dr hab. J. Barbasz, prof. IKiFP PAN)
 3. Właściwości strukturalne, elektronowe i magnetyczne nanostruktur badane technikami mikroskopowymi i spektroskopowymi w warunkach ultrawysokiej próżni (prof. N. Spiridis)
 4. Modelowanie komputerowe wytwarzania zdegradowanych powierzchni plastików przy użyciu reaktywnej dynamiki molekularnej (prof. T. Pańczyk)
 5. Cząsteczki sacharydów pod wpływem zewnętrznych sił mechaniczych: obliczenia teoretyczne (prof. W. Płaziński)
 6. Określenie mechanizmów syntezy, struktury i właściwości transportowych wielowarstw cząstek koloidalnych na powierzchniach stałych (dr hab. P. Weroński, prof. IKiFP PAN)
 7. Teranostyczne nanonośniki substancji przeciwnowotworowych (dr hab. K. Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN)
 8. Kinetyka koalescencji w emulsjach wodno-wodnych (dr hab. J. Zawała, prof. IKiFP PAN)
 9. Naturalne i modyfikowane polisacharydy jako stabilizatory filmów powierzchniowych, pian i emulsji (dr hab. K. Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN, prof. P. Warszyński)
 10. Wpływ silnego odkształcenia Mg na właściwości warstw fosforanowych (dr hab. K. Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN ; dr inż. G. Mordarski)
 11. Molekularne aspekty stabilności konformacyjnej białek w kontekście tworzenia superstruktur amyloidowych (prof. B. Jachimska)

Fizykochemia w ochronie dziedzictwa kultury

 1. Ilościowa ocena zagrożenia obiektów zabytkowych przez warunki środowiska w ich otoczeniu (prof. Ł. Bratasz)