Badania statutowe

Materiały i procesy katalityczne dla zrównoważonego rozwoju

1. Badania doświadczalne i obliczeniowe nad wybranymi enzymami o potencjale aplikacyjnym (prof. T. Borowski)
2. Biopolimery bakteryjne jako źródło hydroksykwasów do zastosowania jako komponenty typu HBD do wytwarzania cieczy głęboko eutektycznych (DES) (dr hab. Guzik, prof. IKiFP PAN)
3. Badania interakcji materiałów pochodzenia naturalnego z komórkami ssaczymi. (dr T. Witko)
4. Nowe perokso- oraz poliokso- związki Mo(VI), W(VI) i V(V). Synteza, badania strukturalne i zastosowania w procesach utleniania (prof. W. Łasocha)
5. Badania efektów strukturalnych i wpływu charakteru nośnika na aktywność bimetalicznych katalizatorów miedziowo-niklowych (dr hab. D. Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN)

Fizykochemia powierzchni i nanostruktur materii miękkiej

6.  Mechanizmy i kinetyka immobilizacji białek na powierzchniach ciało stałe/elektrolit:. określenie mechanizmu tworzenia koron cząsteczek albuminy ludzkiej na powierzchni nośników polimerowych oraz krzemionkowych (dr hab. M. Oćwieja, prof. IKiFP PAN)
7. Fluorescenycjne monowarstwy nanoklastrów metali o kontrolowanej strukturze oraz właściwościach elektrokinetycznych otrzymywane na powierzchni nośników koloidalnych (dr hab. M. Oćwieja, prof. IKiFP PAN)
8. Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne układów “bio” (dr hab. J. Barbasz, prof. IKiFP PAN)
9. Właściwości strukturalne, elektronowe i magnetyczne nanostruktur badane technikami mikroskopowymi i spektroskopowymi w warunkach ultrawysokiej próżni (prof. N. Spiridis)
10. Wspomagane komputerowo projektowanie nanocząstek hybrydowych do zastosowań w teranostyce nowotworowej (prof. T. Pańczyk)
11. Określenie mechanizmów syntezy, struktury i właściwości transportowych wielowarstw cząstek koloidalnych na powierzchniach stałych (dr hab. P. Weroński, prof. IKiFP PAN)
12. Teranostyczne nanonośniki substancji przeciwnowotworowych (dr hab. K. Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN)
13. Kinetyka koalescencji w emulsjach wodno-wodnych (dr hab. J. Zawała, prof. IKiFP PAN)
14. Naturalne i modyfikowane polisacharydy jako stabilizatory filmów powierzchniowych, pian i emulsji (prof. P. Warszyński)
15. Nowe materiały elektrolitowe do ogniw paliwowych elektrolitem ze stałego tlenku o obniżonej temperaturze pracy (dr hab. K. Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN – dr hab. M. Mosiałek)
16. Wpływ silnego odkształcenia Mg na właściwości warstw fosforanowych (dr hab. K. Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN – dr inż. G. Mordarski)
17. Molekularne aspekty stabilności konformacyjnej białek w kontekście tworzenia superstruktur amyloidowych (prof. B. Jachimska)

Fizykochemia w ochronie dziedzictwa kultury

18. Ilościowa ocena zagrożenia obiektów zabytkowych przez warunki środowiska w ich otoczeniu
(prof. Ł. Bratasz)