Badania statutowe

Materiały i procesy katalityczne dla zrównoważonego rozwoju

 1. Badania doświadczalne i obliczeniowe nad wybranymi enzymami o potencjale aplikacyjnym (prof. T. Borowski)
 2. Badania układów biologicznych na poziomie komórkowym (prof. T. Borowski)
 3. Nowe perokso- oraz poliokso- związki Mo(VI), W(VI) i V(V). Synteza, badania strukturalne i zastosowania w procesach utleniania (prof. W. Łasocha)
 4. Badania efektów strukturalnych i wpływu charakteru nośnika na aktywność katalizatorów miedziowych
  (dr hab. D. Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN)

Fizykochemia powierzchni i nanostruktur materii miękkiej

 1. Mechanizmy i kinetyka immobilizacji białek na powierzchniach ciało stałe/elektrolit: określenie mechanizmu tworzenia korony cząsteczek albuminy ludzkiej na powierzchni nośników polimerowych (dr hab. M. Oćwieja)
 2. Monowarstwy nanocząstek metali o kontrolowanej strukturze oraz regulowanych właściwościach elektrokinetycznych na powierzchniach nośników tlenkowych (dr hab. M. Oćwieja)
 3. Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne układów “bio” (dr hab. J Barbasz)
 4. Właściwości strukturalne, elektronowe i magnetyczne nanostruktur badane technikami mikroskopowymi
  i spektroskopowymi w warunkach ultrawysokiej próżni (prof. N. Spiridis)
 5. Cząsteczki o znaczeniu biologicznym w kontekście oddziaływania z powierzchnią oraz doskonalenia ich opisu teoretycznego (prof. T. Pańczyk)
 6. Określenie mechanizmów syntezy, struktury i właściwości transportowych wielowarstw cząstek koloidalnych na powierzchniach stałych (dr hab. P. Weroński, prof. IKiFP PAN)
 7. Funkcjonalne wielowarstwowe filmy polielektrolitowe (prof. P. Warszyński, dr hab. M. Kolasińska-Sojka)
 8. Teranostyczne nanonośniki substancji przeciwnowotworowych (prof. P. Warszyński, dr hab. K. Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN)
 9. Kinetyka wyciekania filmów ciekłych w warunkach dynamicznych – eksperyment i modelowanie teoretyczne
  (prof. P. Warszyński, dr hab. J. Zawała, prof. IKiFP PAN)
 10. Projektowanie, synteza i charakterystyka warstw hydrożelowych na bazie bio-koloidalnych cząstek stałych do zastosowań medycznych i spożywczych (prof. P. Warszyński – dr M. Krzan)
 11. Hydrożelowe mikrokapsułki z nanostrukturalnymi powłokami (prof. P. Warszyński)
 12. Wpływ obecności defektów struktury krystalicznej na odporność korozyjną metali o strukturze heksagonalnej o sieci gęsto upakowanej (prof. P. Warszyński – dr hab. M. Mosiałek)
 13. Badania właściwości fizykochemicznych funkcjonalnych nanonośników na bazie dendrymerów oraz białek (prof. B. Jachimska)

Fizykochemia w ochronie dziedzictwa kultury

 1. Ilościowa ocena zagrożenia obiektów zabytkowych przez warunki środowiska w ich otoczeniu
  (prof. Ł. Bratasz)

Grant rozwojowy

 1. Zastosowanie nanomateriałów do wytwarzania warstw przewodzących na stykach elektroenergetycznych – projekt aplikacyjny (dr A. Pajor-Świerzy) – edycja 2019
 2. Zeolity o strukturze fojazytu jako modyfikatory ANFO – badania podstawowe (dr inż. Ł. Kutarasiński) – edycja 2020