Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

Informacje ogólne

 

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (KISD) została utworzona 6 maja 2019 roku i jest wspólnie prowadzona przez:

 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN),
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN),
 • Instytut Farmakologii im Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN),
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMiM PAN),
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN (IMG PAN),
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN),
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (WFiIS AGH),
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (WIMiC AGH).

Jednostką koordynującą wspólne prowadzenie KISD jest IFJ PAN. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Szkoły znajdują się na stronie internetowej pod adresem: kisd.ifj.edu.pl

KISD prowadzi kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w następujących dyscyplinach:

 • nauki fizyczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki medyczne,
 • nauki farmaceutyczne,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka

Bieżącą działalnością Szkoły Doktorskiej zarządza i koordynuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej, a w ramach danej Jednostki Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Funkcjonowanie Szkoły w zakresie dydaktycznym i naukowym nadzoruje Rady Programowa KISD, która jest kolegialnym organem opiniotwórczym.

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialny jest za kształcenie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

Członkami Rady Programowej z ramienia IKiFP PAN są:

1. prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński – Dyrektor IKiFP PAN
2. dr hab. Marta Kolasińska- Sojka – zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej
3. prof. dr hab. Barbara Jachimska – przedstawiciel Rady Naukowej IKiFP PAN