Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie FCB

Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie FCB zostały utworzone przez pięć jednostek partnerskich:

  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej (WFiIS AGH)
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej (WIMiC AGH)
  • Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WCh UJ)
  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN)
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich FCB rekrutowani są do jednostki zatrudniającej ich opiekuna naukowego/promotora z dyscypliny wiodącej i podlegają przepisom studiów doktoranckich obowiązujących w tej jednostce, która zapewnia miejsce pracy i niezbędną do pracy naukowej doktoranta aparaturę i materiały.

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich FCB niezależnie od jednostki, w której są afiliowani realizują wspólny program studiów doktoranckich.

Formularze

  • Formularz z informacjami do indeksu (DOC)
  • Wniosek o stypendium doktoranckie dla doktorantów I roku FCB (DOC)
  • Formularz oceny dydaktyki prowadzonej przez doktoranta (DOC)