Usługi

Usługi komercyjne w IKiFP PAN

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk świadczy usługi w ramach realizacji zleceń zewnętrznych, we współpracy ze środowiskiem naukowym i partnerami przemysłowymi w Polsce i za granicą.

Świadczymy kompleksowe, profesjonalne usługi, polegające na konsultacjach oraz analizie dostarczonych przez zewnętrznych partnerów próbek, jak również dokładnej i wyczerpującej interpretacji otrzymanych wyników. Ceny każdej z zaprezentowanych poniżej usług powinny być ustalane z kierownikami poszczególnych laboratoriów (będą zależne od ilości próbek, zakresu badań i interpretacji wyników). Każde badanie kończy się sporządzeniem raportu, który dostarczany jest wraz z wynikami stronie zlecającej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Laboratorium Rozwoju Bioprocesów / Grupa badawcza Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna

Prowadzone w Laboratorium usługi i badania obejmują przede wszystkim:

 • analizy HPLC-MS/MS,
 • oczyszczanie białek,
 • rozwój bioprocesów – fermentacje bakteryjne, drożdżowe – (interakcja substrat/szczep; zastosowanie zaawansowanych metod modelowania w parametryzacji procesów). Świadczymy usługi komercyjne z wykorzystaniem zaplecza biorafinerii (np. rozwój procesów mikrobiologicznych od badań przesiewowych po optymalizacje i skalowanie bioprocesów do 200L),
 • badania komórkowe – prowadzimy badania z użyciem komórek ssaczych dla oceny materiałów/związków o potencjalnym zastosowaniu w medycynie:
 • badania cytotoksyczności materiałów/związków/formulacji;
 • badania interakcji komórka-materiał;
 • obrazowanie struktur komórkowych w interakcji z materiałem/związkiem/formulacje.

dr hab. Maciej Guzik, prof. IKiFP PAN / prof. dr hab. Tomasz Borowski

 

Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych

Prowadzone w Laboratorium usługi i badania obejmują przede wszystkim:

 • określenie topografii powierzchni (AFM).

Posiadamy też możliwość wyznaczania:

 • potencjału przepływu,
 • rozmiaru nanocząstek (DLS – dynamiczne rozpraszanie światła),
 • ruchliwości elektroforetycznej (urządzenia Malvern),
 • lepkości i gęstości cieczy.

dr hab. Jakub Barbasz, prof. IKiFP PAN

 

Laboratorium Nanotechnologii

Prowadzone w Laboratorium Nanotechnologii usługi i badania obejmują:

 • syntezę nanocząstek polimerowych 50-200nm (polimery hydrofobowe m.in. PCL, PLA, itp.)
 • syntezę nanocząstek srebra (d<10nm),
 • syntezę nanocząstek metalicznych typu core/shell, np. Nikiel/Srebro (60, 100, 250, 400 nm)
 • fizykochemiczną charakterystykę mikro/nanocząstek:

– pomiary wielkości (średnicy hydrodynamicznej) mikro/nanocząstek (DLS, NTA);

– pomiary stężenia suspensji nanocząstek (NTA);

– pomiary potencjału zeta (LDV);

– pomiary spektroflurymetryczne próbek (objętość/powierzchnia).

 • charakterystykę spektrofotometryczną próbek (UV-Vis),
 • charakterystykę właściwości przewodzących nanomateriałów/powłok (metoda cztero-elektrodowa),
 • badania korozyjne (komory korozyjne: badania w mgle solnej, badania w kwaśnej mgle solnej, korozja nitkowa), test Machu.

dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN

 

Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

Prowadzone w Laboratorium SEM usługi obejmują:

 • obrazowanie morfologii powierzchni materiałów (elektrony wtórne, SE),
 • obrazowanie z kontrastem składu chemicznego (elektrony wstecznie rozproszone, BSE),
 • obrazowanie preparatów z wykorzystaniem wiązki elektronów przechodzących przez cienką warstwę materiałów (elektrony przechodzące, TE),
 • analizę składu chemicznego w mikroobszarach (charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie). Dokładnie analizujemy skład pierwiastkowy badanych obiektów na mikroskalę. Oferujemy różne techniki analizy, takie jak analiza punktowa, z wybranego obszaru, z całego kadru, wzdłuż dowolnie poprowadzonej linii (tzw. linescan), oraz rozkład pierwiastków na wybranym obszarze (tzw. mapping)

Analizujemy szeroką gamę próbek, tj. produkty zaawansowanej inżynierii materiałowej, fragmenty obiektów archeologicznych, surowce naturalne oraz próbki biologiczne.

dr Dorota Duraczyńska / dr hab. Małgorzata Zimowska

 

Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej i Termoanalizy

Prowadzone w Laboratorium SEM usługi obejmują:

 • jakosciową i ilosciową analizę fazową – metoda proszkowa dyfraktometria rentgenowska (XRPD),
 • wyznaczanie izoterm adsorpcji – pomiary powierzchni właściwej oraz dystrybucji porów (BET),
 • analizę termiczną TG/DSC,
 • badanie reakcji uwodorniania w szerokim zakresie ciśnień.

 prof. dr hab. Wiesław Łasocha

 

Laboratorium Powierzchni i Nanostruktur

Prowadzone w Laboratorium usługi obejmują:

 • wykonanie analizy składu pierwiastkowego warstwy powierzchniowej dostarczonych próbek
  z wykorzystaniem widma przeglądowego w szerokim zakresie energii wiązań 0-1100 eV,
 • wykonanie widm wysokiej rozdzielczości dla pierwiastków obecnych na analizowanych powierzchniach (w przypadku stężeń powierzchniowych nie mniejszych niż 0.1 % at.),
 • analiza i interpretacja widm wysokiej rozdzielczości z wyszczególnieniem obecnych wiązań chemicznych oraz określenie stopni utlenienia analizowanych pierwiastków.

prof. dr hab. Nika Spiridis

 

Laboratorium Elektrochemii i Badań Korozyjnych

Podejmowane w Laboratorium usługi to:

 • ocena zniszczeń korozyjnych: inspekcja wizualna określająca ilość, intensywność i rozmiar uszkodzeń oraz zmian w wyglądzie powłoki,
 • testy warstw ochronnych określonych między innymi normami: PN-EN ISO 3210; PN-EN ISO 2360; PN-EN ISO 2143 oraz zaleceniami QUALANOD,
 • badanie grubości powłok, metodami nieniszczącymi za pomocą indukcji magnetycznej i prądów wirowych lub metodą optyczną,
 • badania w komorach z mgłą solną przeprowadzane zgodnie z normą „ISO 9227:2017 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach – Badania w mgle solnej”, bądź też zgodnie z wytycznymi klienta. Istnieje możliwość wykonania badań w warunkach obojętnych i kwaśnych.
 • szybki test korozyjny (test Machu) oraz testy zgodne ze standardem Qualicoat. Testy te oceniają odporność systemów powłok lakierniczych na warunki atmosferyczne, blaknięcie pigmentów, zmętnienie powłoki i utratę połysku. 24-godzinny czas trwania testu odpowiada 500 godzinom w komorze solnej. 48-godzinny czas trwania testu odpowiada 1000 godzinom w komorze solnej.
 • wykonywanie termostatowanych pomiarów elektrochemicznych (termostatowane ogniwa elektrochemiczne, zakres temperatur –10°C – 97°C) oraz długich testów biodegradacji in vitro (komora termostatowana, zakres temperatur 20°C–70°C)
 • klasyczne utlenianie i utlenianie mikrołukiem (MAO) lub utlenianie elektrolityczne plazmowe (PEO), katodowe osadzanie metali/stopów/kompozytów. Istnieje możliwość wykonania anodyzacji termostatowanej (termostatowane ogniwa elektrochemiczne, zakres temperatur –10°C–97°C).
  • analiza składu pierwiastkowego (XRF): próbki stałe, próbki proszkowe, próbki ciekłe. Pomiary w warunkach próżni, przepływu gazów (azot, argon) i warunkach otoczenia. Analiza składu ilościowego i jakościowego.

dr inż. Grzegorz Mordarski

 

Laboratorium Mikroskopii i Elipsometrii

Prowadzone w Laboratorium usługi obejmują, w zależności od rodzaju stosowanej aparatury:

 1. Mikroskop konfokalny LSM 780
 • obrazowanie preparatów fluorescencyjnych, w tym obrazowanie 3D (materiały biologiczne – struktury tkankowe i komórkowe, bakterie, materiały niebiologiczne – emulsje, piany, nanocząstki, żele),
 • obrazowanie materiałów wykazujących autofluorescencję,
 • obrazowanie przyżyciowe komórek i preparatów tkankowych w hodowli w kontrolowanych warunkach środowiska: temperatura, wilgotność, poziom CO2 i O2,
 • obrazowanie spektralne i zaawansowane rozdzielanie zachodzących na siebie widm emisyjnych,
 • wyznaczanie ruchliwości nonocząstek w preparatach fluorescencyjnych metodą fotowybielania – Fluorescence Recovery After Photobleaching; FRAP,
 • wyznacznie współczynnika dyfuzji nanocząstek metodą Fluorescence Correlation Spectroscopy; FCS,
 • rejestracja oddziaływań pomiędzy molekułami metodą rezonansowego przeniesienia energii (ang. Forster Resonance Energy Transfer; FRET),
 • obrazowanie Czasów Życia Fluorescencji.
 1. Mikroskop optyczny Leica DM400-M
 • badanie morfologii skał, minerałów, kruszców, tkanin,
 • obserwacje preparatów biologicznych, struktury komórek i tkanek,
 • badanie ciekłych kryształów – obserwacje zmian fazowych, wyznaczanie temperatur przejść fazowych.
 1. Mikroskop IR Nicolet iN10 i Spektrofotometr IR Nicolet iS10
 • analiza defektów małych cząstek,
 • kontrola jakości,
 • inżynieria materiałowa,
 • identyfikacja zanieczyszczeń,
 • analiza farb, tuszów, lakierów, opakowań, farmaceutyków, mikroelektroniki, powłok, pigmentów, kosmetyki, włókna chemia papiernicza,
 • Identyfikacja związków chemicznych, grup funkcyjnych w badanych próbkach (polimery, białka, filmy polielektrolitowe, składy chemiczne leków, struktury chemiczne leków).
 1. Elipsometr ep4
 • wyznaczanie grubości cienkich warstw oraz ich wybranych parametrów optycznych (m.in. współczynnika załamania i absorpcji światła) – na podłożach SiO2,
 • badanie cząsteczek amfifilowych, białek, leków, ekstraktów, DNA, nanocząsteczek itp. na granicy faz powietrze-woda,
 • spektroskopowa elipsometria na małych światłowodach i falowodach z rozdzielczością boczną do 1µm,
 • precyzyjne pomiary współczynnika załamania światła na falowodach, ściankach pionowych i końcach włókien z względną różnicą współczynnika załamania < 0,001.
 1. Mikrowaga kwarcowa QCM-D
 • badania adsorpcji lipidów, protein, surfaktantów, nanocząstek, polimerów, komórek na powierzchniach stałych (krzem, złoto),
 • wyznaczanie masy i grubości zaadsorbowanych substancji, wyznaczanie współczynników wiskoelastycznych,
 • badanie adsorpcji, desorpcji, wiązań, degradacji, pęcznienia, sieciowania osadzanych materiałów.

dr inż. Lilianna Szyk-Warszyńska

 

Grupa badawcza Oddziaływania międzyfazowe w układach zdyspergowanych

Grupa badawcza oferuje następujące usługi:

 • pomiary równowagowych i dynamicznych kątów zwilżania w celu określenia właściwości hydrofilowo–hydrofobowych powierzchni badanego ciała stałego (wyznaczanie histerezy, swodobnej energii powierzchniowej etc.) – aparat DataPhysics OCA15EC,
 • pomiary równowagowych i dynamicznych napięć powierzchniowych (międzyfazowych) na płynnych granicach faz metodą analizy kształtu kropli/pęcherzyka powietrza (monitoring kinetyki adsorpcji/desorpcji na powierzchniach międzyfazowych, wyznaczanie stałych dyfuzji, właściwości reologicznych) – aparat SInterface PAT-1,
 • pomiary właściwości pianotwórczych – wyznaczanie pianotwórczości roztworów i analiza stabilności pian – aparat Krüss DFA100,
 • Badanie stabilności cienkich warstw (filmów ciekłych) za pomocą metody interferometrycznej (filmy pianowe, zwilżające).

dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN dr Dominik Kosior

 

 

Do tej pory zaufali nam m.in. :

ABC COLOREX Sp. z o.o., ORLEN Południe S.A., BIGA-STAL Piotr Bicz Sp. jawna, BIOMEX Sp. z o.o., CBRTP S.A., Olimp Laboratories Sp. z o.o., Grupa Azoty, PREVAC Sp. z o.o., BIOMED S.A., Biofarm Sp. z o.o., NGCH sp. z o.o, MICROBE PLUS, Polfarmex S.A., Państwowe Muzeum w Oświęcimiu.