Studia doktoranckie

O Studiach

Absolwenci chemii, biochemii, fizyki, inżynierii chemicznej materiałowej oraz kierunków pokrewnych mogą podejmować studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN) w ramach trzech struktur:

 • Międzynarodowe Studia Doktoranckie MSD
 • Środowiskowe Studia Doktoranckie InterDokMed “Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” działające w porozumieniu z Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie FCB “Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
  działające w porozumieniu z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Oferowana w IKiFP PAN tematyka prac doktorskich obejmuje do wyboru szereg specjalności, zarówno eksperymentalnych jak i teoretycznych, w tym:

 • katalizę heterogeniczną, homogeniczną i enzymatyczną,
 • syntezę i fizykochemię nanomateriałów,
 • chemię kwantową układów i reakcji katalitycznych,
 • chemię koloidów,
 • surfaktanty i układy zdyspergowane,
 • chemię i technologię tworzyw sztucznych,
 • chemię i technologię organiczną i nieorganiczną.