Osiągnięcia Instytutu

Reaktor

Opracowanie i wdrożenie przemysłowe biotechnologicznej metody hydroksylacji witaminy D3 i jej pochodnych

Monitorowanie zabytów

Monitorowanie zabytkowych obiektów z drewna przy zastosowaniu emisji akustycznej w celu wsparcia regulacji warunków środowiska

Magazyny Archiwum Narodowego w Krakowie,

Pierwsze w Polsce magazyny zasobów dziedzictwa zapewniające pasywną regulacją klimatu

Ołtarz Vita Stwosza w Krakowie

Rozpoznanie zagrożeń ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej w Krakowie i plan długookresowej ochrony zabytku