Stopień doktora

Procedura nadawania stopnia

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk posiada prawo do nadawania stopnia doktora w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie: nauki chemiczne.
Aktualną uchwałę w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w IKiFP PAN można znaleźć na stronie BIP Instytutu  lub na stronie www Instytutu.

“NOWY TRYB” Postępowania doktorskie (po 1 października 2019)

Kandydat o uzyskanie stopnia doktora możne ubiegać się w trybie:

 • kształcenia doktorantów;
 • eksternistycznym.

Tryb kształcenia doktorantów dotyczy doktorantów szkół doktorskich.

Tryb eksternistyczny dotyczy pozostałych osób, które ubiegają się o nadanie stopnia doktora. W ramach trybu eksternistycznego w Ustawie wytyczono szczególną ścieżkę dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora.

Można wyróżnić trzy grupy osób, które ubiegać się mogą o nadanie stopnia doktora:

 • doktoranci szkół doktorskich – tryb kształcenia doktorantów (I)
 • osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 – tryb eksternistyczny (studia doktoranckie) (II)
 • pozostałe osoby – tryb eksternistyczny (III)

Każda osoba, która ma zamiar ubiegać się o nadanie stopnia doktora musi złożyć wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.

 • doktoranci szkół doktorskich (I) składają wniosek zaraz po rozpoczęciu kształcenia ponieważ promotor musi być wyznaczony do 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia;
 • osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (II) składają wniosek w dowolnym momencie;
 • pozostałe osoby (III)  – składają wniosek o wyznaczenie promotora przed złożeniem wniosku o weryfikację efektów uczenia się, który musi być pozytywnie rozstrzygnięty przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora składają tylko osoby (I) i (III). Wniosek o wszczęcie postępowania składa się, gdy rozprawa doktorska jest całkowicie gotowa, ponieważ do tego wniosku załącza się rozprawę doktorską razem z innymi załącznikami.

Osoby (II- doktoranci studiów doktoranckich) nie składają wniosku o wszczęcie postępowania ponieważ ich postępowanie zostało wszczęte automatycznie z chwilą złożenia wniosku o wyznaczenie promotora. Osoby (II) gdy mają gotową rozprawę doktorską po prostu składają rozprawę doktorską z załącznikami. Osoby te powinny napisać pismo przewodnie (wzór poniżej)

Przed składaniem wniosków należy zapoznać się z Uchwałą Rady Naukowej  w sprawie postępowań doktorskich w sprawie nadania stopnia naukowego doktora [PL] [ENG]:

•    § 3 dotyczy wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Jest w nim napisane, które załączniki uchwały należy wykorzystać przy składaniu wniosku i jakie dodatkowe dokumenty należy zgromadzić;
•    § 9 dotyczy składania rozprawy doktorskiej. Jest w nim napisane, które załączniki do uchwały należy wykorzystać przy składaniu rozprawy i jakie dodatkowe dokumenty należy zgromadzić;
• w § 16 opisany jest przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.

Załączniki znajdują się na końcu wspomnianej Uchwały Rady Naukowej. Załączniki 1-4, ewentualnie 4a  oraz Załącznik 5 potrzebne są do wniosku o wyznaczenie promotora. Załącznik 6 to wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

W oświadczeniu z Załącznika nr 5 potwierdzają Państwo, że zapoznali się miedzy innymi z art. 186 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” ewentualnie jeszcze z art. 179 w art. 179 ust. 6 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. „Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Ustawy te można znaleźć pod następującymi linkami:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. „Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

“NOWY TRYB” DODATKOWE INFORMACJE

Poniżej znajdują się wzór strony tytułowej rozprawy, wzory pism i oświadczeń, których nie ma w Uchwale Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora, a które mogą się przydać przy składaniu rozprawy doktorskiej w sekretariacie:

 • Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej w języku polskim [DOCX];
 • Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej w języku angielskim [DOCX];
 • Wniosek do złożenia rozprawy [DOCX];
 • Opinia promotora/promotorów/promotora pomocniczego [DOCX];
 • Wzór oświadczenia o współautorstwie [DOCX], w przypadku rozprawy stanowiącej cykl publikacji;
 • Wzór oświadczenia, że składana rozprawa nie była podstawą w ubieganiu się o nadanie stopnia naukowego doktora [DOCX];
 • Wzór oświadczenia, że przedmiot złożonej rozprawy doktorskiej nie jest objęty tajemnicą prawnie chronioną [DOCX].

Ponadto prosimy o składanie w sekretariacie:

 • PDF rozprawy doktorskiej na DVD;
 • oryginałów dokumentacji w wersji papierowej oraz skanów na DVD;
 • dodatkowo należy złożyć jeden egzemplarz pracy w formie pomniejszonej (tzn. dwustronny, cztery strony pracy na jednej kartce A4) i zbindowanej, przeznaczony o Archiwum IKiFP PAN;

UWAGA!- dokumenty składane w sekretariacie powinny posiadać odręczną parafkę na każdej stronie składanego dokumentu, w dokumentacji podajemy dwa imiona, jeśli występują w dowodzie osobistym.

———————————————————————————

“STARY TRYB” Przewody doktorskie (przed 1 października 2019)

“STARY TRYB” DODATKOWE INFORMACJE