Stopnie naukowe

O stopniach naukowych

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ma prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne.

Akty prawne

Akty prawne regulujące procedurę uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego (według nowych przepisów)

  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz. U. 2016 poz. 882) (PDF)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 poz. 1586) (PDF)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1165) (PDF)
  • Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni (Monitor Polski Nr 46, poz. 643) (PDF)

W postępowaniach awansowych należy na bieżąco zapoznawać się z komunikatami Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (w szczególności Komunikat 6/2011 ze wzorem wniosku i autoreferatu) (LINK)

Akty prawne dodatkowe

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 19 lipca 2011, w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. z 2011 r., Nr 160, poz. 956) (PDF)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 września 2011, w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz. U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1163, zmiana Dz.U. z 2012 poz. 106) (PDF)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011, w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1219; zmiana Dz.U. z 2012 r., poz. 990) (PDF)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1571)(PDF)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. poz. 1065) (PDF)