Wizerunek

Jesteśmy jedyną w Polsce instytucją naukową, która specjalizuje się w badaniach w zakresie katalizy i fizykochemii powierzchni, i jedną z niewielu jednostek o takim profilu badawczym na świecie. Na drodze badań łączących istotne aspekty chemii, fizyki, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, biologii i medycyny dążymy do dogłębnego poznania zjawisk i przemian materii zachodzących na granicach międzyfazowych: gaz–ciało stałe, gaz–ciecz i ciecz–ciało stałe. 

Nasze podstawowe studia teoretyczne i doświadczalne łączymy z badaniami o charakterze stosowanym, których wyniki wykorzystuje się w ochronie zdrowia, środowiska i dziedzictwa kultury, a także w procesach technologicznych.

Działalność badawcza Instytutu obejmuje cztery podstawowe kierunki:

  1. Materiały i procesy katalityczne dla zrównoważonego rozwoju
  2. Fizykochemia powierzchni i nanostruktur – eksperyment i teoria
  3. Nanostruktury materii miękkiej
  4. Fizykochemia w ochronie dziedzictwa kultury.
Budynek IKiFP PAN w Krakowie

W Instytucie pracuje obecnie 68 pracowników naukowych, w tym 30 profesorów i doktorów habilitowanych, prowadząc badania i kształcąc młodych współpracowników. Mamy dziewięć grup badawczych i pięć specjalistycznych laboratoriów.

Prowadzimy własne studia doktoranckie w zakresie podstaw teoretycznych i metod badania powierzchni i uczestniczymy w różnorodnych studiach środowiskowych. 34 doktorantów angażuje się w innowacyjne projekty badawcze i korzysta z unikatowej aparatury.

Instytut szczyci się wieloletnią tradycją wspierania badań w zakresie katalizy i fizykochemii powierzchni w Polsce. Od ponad 50 lat organizujemy coroczne Ogólnopolskie Kolokwia Katalityczne, cieszące się wielką popularnością w środowisku naukowym.

Prowadzimy szeroką współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Uczestniczymy w licznych porozumieniach o współpracy dwustronnej oraz projektach badawczych kolejnych Programów Ramowych Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aktywnie współtworzymy sieci Inicjatywy COST.

W ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymaliśmy najwyższą kategorię A+.

W 2018 roku obchodziliśmy jubileusz 50-lecia powołania i działania naszego Instytutu jako samodzielnej placówki Polskiej Akademii Nauk. Zachęcamy to zapoznania się z naszą historią.