Interdyscyplinarne Studium Doktoranckie

Informacje

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (ISD) “Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości” mają charakter środowiskowy i prowadzone są w ramach partnerskich umów przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Studia umożliwiają uzyskanie stopnia doktora chemii lub fizyki.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie uruchomione zostały w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, “Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 “Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 “Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” (Konkurs zamknięty nr 2/POKL/4.1.1/2008). W ramach otrzymanego grantu przewidziane jest ogłoszenie trzech kolejnych edycji 4-letnich studiów doktoranckich (pierwszy nabór w lipcu 2009), średnio po 20 doktorantów w każdej.

Czas trwania projektu doktoranckiego wynosi 4 lata. Stypendium doktoranckie wynosi 1740 PLN (maksymalna stawka stypendium doktoranckiego dopuszczalna rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ponadto będzie mógł otrzymać dodatek do stypendium w wysokości 500 PLN miesięcznie za wyniki w nauce i pracy naukowej. Dodatkowo, w ramach otrzymanego grantu uczestnik studiów doktoranckich ma możliwość finansowania kosztów badań i aparatury.

ISD działa w oparciu o Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich AGH. Nadzór nad ISD sprawuje Rada Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, poprzez Kierownika studiów powoływanego zgodnie z Regulaminem oraz Komisję ds. ISD, w skład, której wchodzi po dwóch przedstawicieli instytucji partnerskich. Oficjalna strona znajduje się pod adresem http://www.isd.fis.agh.edu.pl .

Koordynatorzy

prof. dr hab. Janusz Adamowski
Koordynator w AGH

+48 12 617 2974

adamowski@ftj.agh.edu.pl

+48 12 6395 101

renata.tokarz-sobieraj@ikifp.edu.pl

dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ
Koordynator w IFJ PAN

+48 12 662 8383

andrzej.horzela@ifj.edu.pl

logo programu kapitał ludzki