Zmień swoje zdjęcie w tle
Zmień swoje zdjęcie w tle
dr hab. prof. IKiFP PANrenata.tokarz-sobieraj@ikifp.edu.pl+48 12 6395 152Z-ca dyrektora ds. ogólnych207Kataliza heterogeniczna: teoria i eksperyment
Status konta użytkownika to Zatwierdzono
dr hab. prof. IKiFP PANrenata.tokarz-sobieraj@ikifp.edu.pl+48 12 6395 152Z-ca dyrektora ds. ogólnych207Kataliza heterogeniczna: teoria i eksperyment

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

https://orcid.org/0000-0001-6884-0207

- Habilitacja (25.02.2010) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Tytuł pracy: "Kwantowo-chemiczny opis centrów aktywnych w katalizatorach opartych na związkach molibdenu"

- Doktorat (3.11.1994) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Tytuł pracy: "Kwantowo-chemiczny opis procesu utleniania węglowodorów na powierzchni tlenku wanadu"

- Magisterium (20.06.1989) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Tytuł pracy: "Analiza oddziaływania toluenu z centrum aktywnym katalizatora tlenkowego"

 

Aktywność naukowa
- 54 publikacje  (w tym: 1 monografia, 9 rozdziałów w książce, 5 proccedings, 1 prefece)
- 248 abstraktów konferencyjnych (w tym 129 z ISBN)
- 38 prezentacji konferencyjnych (+73 współautorstwo) + 193 postery
- 14 wykładów w instytucjach naukowych
- 2 wykłady popularnonaukowe
- 14 wygłoszonych seminariów
- udział w 24 projektach naukowych (w tym: kierownik 4 projektów, 1 koordynator w IKiFP)
- współudział w organizacji 16 konferencji (w tym 13 międzynarodowych)
- edytor gościnny: Topics in Catalysis 11/12 2000, Structural Chemistry 2012

 

Staże zagraniczne
-1998/1999 - stypendium Alexander von Humboldt Fellow, Roman Herzog Stypendium, Abteilung Theorii,  Fritz-Haber Institut der MPG w Berlinie, grupa prof. Klausa Hermanna (10 miesięcy)

- 1993 - Abteilung Theorie, Fritz-Haber-Institut der MPG Berlin, Germany (3 tygodnie)

 

Pełnione funkcje

2017 -…               Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed prowadzonych przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 

2015 - ….            Z-ca Dyrektora w IKiFP d.s ogólnych

2015 - 2019        Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Katalizator Spółka z o.o.

2014 - ….            Prezes Polskiego Klubu Katalizy, delegat Polski w EFCATS

2010-2015         Zastępca Kierownika Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
"Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości" prowadzonych przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica wraz Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

2010-2015         Członek Rady Programowej Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich  „Nauki molekularne dla medycyny” prowadzonych przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk we współpracy z  Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

2010-2015         Kierownik Międzynarodowego Studium Doktoranckiego przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk działającego we współpracy z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i Wydziałem Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

2008-2013         członek Zarządu Polskiego Klubu Katalizy

2000-2010         Sekretarz Międzynarodowego Studium Doktoranckiego przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie działającego we współpracy z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i Wydziałem Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

 

Członkostwo

2010-……             członek Rady Naukowej IKiFP PAN

2012-2019           członek Rady Naukowej IFJ PAN (dwie kadencje)

2006-2009          członek Rady Naukowej IKiFP PAN (przedstawiciel adiunktów)

2002-2006          członek Rady Naukowej IKiFP PAN (przedstawiciel asystentów)

od 1998...           członek Polskiego Klubu Katalizy

od 1990...           członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

 

https://orcid.org/0000-0001-6884-0207

D.Sc habilitated doctor (chemical sciences in the field of chemistry) (25.02.2010) Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences, Krakow, "Quantum-chemical description of active centers in catalysts based on molybdenum compounds"

PhD in physical and theoretical chemistry (3.11.1994) Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow, "Quantum-chemical description of hydrocarbon oxidation process at vanadium oxide surface"

M.Sc. in chemistry  (20.06.1989) Faculty of Chemistry Jagiellonian University, Krakow, "Analysis of the interaction of toluene with the active center of the oxide catalyst "

 

Research Activity
- 54 papers (including: 1 monograph, 9 chapter in book, 5 proccedings, 1 prefece)
- 248 conference abstracts  (including: 129 with ISBN)
- 38 oral conference presentation (+73 coauthor) + 193 posters
- 14 lectures in scientific institutions
-  2 popular science lectures
- 14 seminars
- participation in 24 scientific projects (including: in 4 principal investigator, 1 coordinator in IKiFP)
- participation in organization of 16 scientific confereces (including 13 international)
- guest editor: Topics in Catalysis 11/12 2000, Structural Chemistry 2012

 

Long-term International Collaboration
-1998/1999 - Alexander von Humboldt Fellow, Roman Herzog Stypendium,  Abteilung Theorii,  Fritz-Haber Institut der MPG w Berlinie, grupa prof. Klausa Hermanna (10 months)
- 1993 - Abteilung Theorie, Fritz-Haber-Institut der MPG Berlin, Germany (3 weeks)

 

Functions

2017 -…              Head of Cross-institutional  PhD Studies "Interdisciplinarity for innovative medicine" InterDokMed, of Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS with collaboration of Maj Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences, The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, Faculty of Chemistry Jagiellonian University and Faculty of Medicine Jagiellonian University Collegium Medicum
2015 - ….            Deputy Director for Operation of Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences, Krakow
2014 - ….            Head of Polish Catalysis Club
2014-….               Member of the EFCATS (European Federation of Catalysis Societas) Council
2015 - 2019        Chairwoman of the Supervisory Board Service “KATALIZATOR” Ltd. 
2010 - 2015        V-ce Head of Interdisciplinary Postgraduate School of the Faculty of Physics and Applied Computer Science of the AGH University of Science and Technology with collaboration of  Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences and The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 
2010 - 2015         member of the Program Council Interdysciplinary PhD Studies "Molecular Science for Medicine" MolMed, of Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, with collaboration of the Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences, Jagiellonian University Faculty of Chemistry, Jagiellonian University Medical College
2010 - 2015         Head of International Postgraduate School of the Institute of Catalysis and Surface Chemistry of the Polish Academy of Sciences with collaboration of Faculty of Chemical Engineering and Technology of the Krakow University of Technology and Faculty of Chemistry of the Rzeszow University of Technology 
2008 - 2013         Executive Board of Polish Catalysis Club
2000 - 2010         Secretary of International Postgraduate School of the Institute of Catalysis and Surface Chemistry of the Polish Academy of Sciences with collaboration of Faculty of Chemical Engineering and Technology of the Cracow University of Technology and Faculty of Chemistry of the Rzeszow University of Technology

 

Members

2010-……             member of Scientific Council of Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences
2012 - 2019        member of Scientific Council of Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences
2006 - 2009        member of Scientific Council of Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences (adiunct representative)
2002 - 2006       member of Scientific Council of Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences (assistant representative)
od 1998...           member of Polish Catalysis Club
od 1990...           member of Polish Chemical Society