Konkurs na Adiunkta (post-doc) w grupie Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (post-doc) w grupie Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna do realizacji projektu OPUS 23 „Mechanizmy cyklizacji związków czynnych biologicznie katalizowane przez enzymy zależne od żelaza” o numerze 2022/45/B/ST4/01411.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 3.

Kandydat będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych w grupie Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna dotyczących enzymów żelazowych katalizujących reakcje zamknięcia lub rozcięcia pierścieni w ramach projektu badawczego OPUS 23. Według skróconego opisu projektu: „Bardzo wiele produktów naturalnych, z których znacząca część jest użytecznych w medycynie, zawiera w swojej strukturze jeden lub więcej pierścieni. … W ramach tego projektu podejmiemy ściśle zintegrowane badania, które będą wykorzystywać krystalografię białek, pomiary szybkiej kinetyki enzymatycznej, spektroskopię Mossbauera i metody obliczeniowe (symulacje dynamiki molekularnej, badania QM/MM nad mechanizmami reakcji, obliczenia właściwości spektralnych Mossbauera, racjonalne przeprojektowanie enzymów), w celu: uzyskania struktur krystalicznych enzymów i ich kompleksów z substratami/mimetykami lub produktami, wyjaśnienia mechanizmów reakcji katalitycznych, rozwikłania struktury i dynamicznych czynników determinujących aktywność, specyficzności i wydajności reakcji enzymatycznych, oraz przeprowadzenia racjonalnego przeprojektowania enzymów.”

W szczególności do obowiązków Adiunkta należeć będzie:

  • produkcja białka metodą nadekspresji w E. coli,
  • oczyszczanie białka metodami chromatografii powinowactwa i sączenia molekularnego,
  • badanie aktywności enzymatycznej,
  • badania kinetyki enzymatycznej,
  • badania szybkiej kinetyki enzymatycznej metodami stopped-flow i rapid freeze quench,
  • przygotowywanie publikacji naukowych.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne: