Konkurs na stanowisko Asystenta (post-doc) w grupie “Badania nad Dziedzictwem Kultury”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury do realizacji projektu PVCare „Strategie prewencji konserwatorskiej dla obiektów z poli(chlorku winylu)” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póż. zm.), art. 89. Ust 4.

Asystent, nadzorowany przez kierownika grupy, będzie pracował nad stworzeniem modelu mechanicznego obiektów dziedzictwa kultury wykonanych z polichlorku winylu, w oparciu o wyniki badań materiałowych materiału na późnych etapach degradacji.

Asystent będzie odpowiedzialny za:

  • wyznaczenie własności mechanicznych PVC na różnych etapach degradacji w oparciu o zestaw próbek otrzymanych w procesie naturalnego oraz przyspieszonego starzenia używając uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej (UTM) oraz dynamicznego analizatora mechanicznego (DMA);
  • opracowanie modelu mechanicznego, reprezentatywnego obiektu wykonanego z PCV, do analizy pola naprężeń/odkształceń a w konsekwencji trwałej deformacji i pękania w oparciu o modelowanie w programie COMSOL Multiphysics lub ANSYS;
  • określenie zaleceń dotyczących ekspozycji, transportu i przechowywana obiektów wykonanych z PCV

Asystent_BDK_KSN_7-2022_PL

Udostępnij

Zobacz podobne: