Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie “Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie “Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna”.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 4.

Kandydat/ka będzie uczestniczył/a w badaniach prowadzonych w grupie Biokatalizy Teoretycznej i Eksperymentalnej gdzie prowadzone są intensywne badania nad syntezą i zastosowaniami bakteryjnych polimerów, polihydroksyalkanianów (PHA), w ramach opracowywania nowych idei związanych z nowoczesnymi biorafinacjami. Rozwijane są strategie bakteryjnych fermentacji mające na celu waloryzację substratów pochodzących z biomasy. Ponadto poszukiwane są nowe zastosowania dla otrzymanych polimerów w medycynie oraz w szeroko rozumianym przemyśle, również medycznym.

W grupie opracowywane, wytwarzane oraz badane są między innymi biomateriały do zastosowań medycznych i okołomedycznych.

Do obowiązków asystenta w szczególności należeć będzie:

  • opracowywanie nowych biomateriałów
  • wytwarzanie biomateriałów;
  • badanie właściwości (głównie biologicznych) materiałów przeznaczonych do zastosowań medycznych i okołomedycznych;
  • uczestnictwo w planowaniu badań, archiwizacja, przetwarzanie danych eksperymentalnych, przygotowywanie publikacji do czasopism o wysokim współczynniku oddziaływania;
  • prezentacja wyników badań na tematycznych konferencjach krajowych i międzynarodowych;
  • przegląd i obsługa baz bibliograficznych (np. Mendeley);
  • opieka nad studentami i doktorantami w grupie badawczej.

Asystent_BTE_KSN 11-2022

 

Udostępnij

Zobacz podobne:

Z pasją o dziedzictwie

O idei zrównoważonego muzeum, cyfrowym narzędziu HERIe do analizy ryzyka obiektów, modelowaniu komputerowym spękań warstw malarskich, ale przede wszystkim o motywacji do prowadzenia badań w dziedzinie, jaką jest nauka o dziedzictwie z lekkością napisał Paweł Nowak na podstawie rozmowy z prof. Łukaszem Brataszem.

czytaj dalej

Konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych.

czytaj dalej