Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie “Układy w Nano i Mikroskali”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie “Układy w Nano i Mikroskali”.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 4.

Kandydat/ka będzie uczestniczył/a w badaniach prowadzonych w grupie Układy w Nano i Mikroskali, w szczególności w prowadzeniu prac badawczych z wykorzystaniem następujących metod: AFM, mikroskopia optyczna, dynamiczne rozpraszanie światła, pomiary lepkości w odniesieniu do układów typu „bio”. Uczestniczył/a będzie również w opracowywaniu metod pomiarowych oraz współpracował/a w interpretacji uzyskanych wyników w oparciu o modele teoretyczne i symulacje komputerowe.

Do obowiązków asystenta w szczególności należeć będzie:

  • wykonywanie pomiarów mikroskopii sił atomowych;
  • analiza uzyskanych wyników;
  • badanie właściwości fizykochemicznych i mechanicznych układów „bio”;
  • uczestnictwo w planowaniu badań, archiwizacja, przetwarzanie danych eksperymentalnych, przygotowywanie publikacji do czasopism naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania;
  • prezentacja wyników badań na tematycznych konferencjach krajowych i międzynarodowych;
  • przegląd i obsługa baz bibliograficznych (np. Mendeley);
  • opieka nad studentami i doktorantami w grupie badawczej.

Asystent_UNMS KSN 6-2023

Udostępnij

Zobacz podobne: